ชลบุรีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เป็นทุนป้องกัน-แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย พัฒนาการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน โดยจัดสรรเป็น “เงินขวัญถุงพระราชทาน”

สำหรับจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาท และพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินครั้งแรก จำนวน 672 กองทุน เมื่อเดือนธันวาคม 2554 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่

กรมการพัฒนาชุมชนให้จังหวัดประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินโดยพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรีมีกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2548-2566 จำนวน 294 กองทุน โดยในวันนี้มีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชลบุรีปี 2566 จำนวน 12 กองทุน

Related posts