ชลบุรีขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

จังหวัดชลบุรีขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ค่ายส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่านเขียนภาษาไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางสุพิณญา นิรามัยวงศ์, นางปัทมา วิวัฒน์วานิช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด

จังหวัดชลบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยหวังให้โครงนี้สามารถ พัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีสามารถเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ดูแลตนเองและผู้อื่นได้ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านการสื่อสาร การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้จึงได้ดำเนินการจัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 90 คน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน เพื่อการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากห้องเรียน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป

Related posts