สพฐ. เตรียมผลักดัน “โรงเรียนปลอดบุหรี่”หนุนตั้งชมรม Gen Z Gen strong ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน

สพฐ. เตรียมผลักดัน “โรงเรียนปลอดบุหรี่” หลังหารือร่วม หมอประกิต ชี้ทุกโรงเรียนต้องมีกิจกรรมป้องกันนักสูบ-นักดื่มหน้าใหม่ ทั้งบุหรี่ธรรมดา บุหรี่ไฟฟ้า น้ำเมา พร้อมหนุนจัดตั้งชมรม Gen Z Gen strong ไม่สูบในโรงเรียน

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา ตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมยาสูบ อาทิ ผู้แทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ผู้แทนจากกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และแกนนำชมรม Gen Z โรงเรียนวังโป่งศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าพบนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือแนวทางการออกประกาศนโยบายเพื่อสนับสนุนดำเนินกิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่จากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า โดยเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบตาม 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการสนับสนุนการจัดตั้งชมรม Gen Z Gen Strong ไม่สูบในโรงเรียน กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวมถึงการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างผู้แทนของ สพฐ. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พร้อมเชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อเป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียน และเร่งสื่อสารสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันอันตรายของยาสูบชนิดใหม่ ๆ และกลอุบายของกลุ่มธุรกิจยาสูบ

“จากการหารือรองเลขาธิการสพฐ. ได้เห็นชอบในหลักการ และจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อเลขาธิการสพฐ. เพื่อประชุมหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการร่วมผลักดันนโยบายดังกล่าวให้ครบทุกมิติ ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่จากบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป” ศ.นพ.ประกิตกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง