S&P นำทีมผู้บริหาร-พนง.ลงพื้นที่พัฒนาและปรับโรงครัวอาหารมอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สงขลา

“เอส แอนด์ พี” ผู้นำธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคม นำทีมผู้บริหารและพนักงานเข้าไปพัฒนาและปรับปรุงโรงครัวโรงอาหาร ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids ปีที่ 15ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จ.สงขลา

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงานเข้าไปพัฒนาและปรับปรุงโรงครัวโรงอาหาร ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขอนามัยที่ดีให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 50 ปี

โดยได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมาอบรมให้ความรู้แก่แม่ครัว นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ และสามารถประกอบอาหารให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกสุขอนามัย นอกจากนี้ยังมอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับประกอบอาหาร ได้แก่ ตู้เย็น 2 ระบบ จำนวน 1 ตัว เตา 2 หัว จำนวน 1 ตัว โต๊ะเตรียม จำนวน 1 ตัว รวมถึงส่งเสริมด้านเกษตรกรรมโดยมอบพันธุ์ปลานิล และปลาดุก จำนวน 5,500 ตัว และอาหารปลาจำนวน 20 กระสอบ เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สด สะอาด และปลอดภัย

พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีส่งมอบโรงครัว โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมปรุงอาหารกลางวัน พร้อมมอบขนม S&P ให้น้องๆ ได้อิ่มอร่อยและสุขภาพดี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จ.สงขลา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์

เอส แอนด์ พี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชน และมุ่งหวังให้เยาวชนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสามารถยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเยาวชน และสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts