อุทุมพรพิสัยขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง

ศรีสะเกษ- นายอำเภออุทุมพรพิสัยขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ

ที่บ้านพักนายอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง โดยมีนายฉัตรชัย ไชโยธา ประธานเครือข่ายโคกหนองนาอำเภออุทุมพรพิสัย/ประธานสภาพลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับส่วนราชการเครือข่ายโคกหนองนาอุทุมพรพิสัย จัดทำโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในแต่ละครัวเรือน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับส่วนราชการและครอบครัวนำไปปฏิบัติเพื่อสนองแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อด้วยรัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีและลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลลัจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

นายสราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า ปัจจุบันในการปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร มีการปลูกแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกการแปรรูปและการจำหน่าย ซึ่งอำเภออุทุมพรพิสัยได้รับมอบหมายจากเครือข่ายในการปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษปัจจุบันมีการปลูกแล้ว 600 ไร่ และจะนำกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษสู่ครัวเรือนให้ครอบคุมทั้งจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ในปัจจุบันได้ดำเนินการในการจดทะเบียน GI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อำเภออุทุมพรพิสัย ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กาแฟครบวงจรที่ศูนย์ OTOP อำเภออุทุมพิสัย เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพกับประชาชนสามารถที่จะมาศึกษาดูงานเรียนรู้ได้อย่างครบวงจรต่อไป นอกจากนี้อำเภอพรพิสัยยังจะจัดงานขึ้น 2 ค่ำเดือน 5 แห่งวิศุวะสงกราณ์ ในระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2566 และงานวันดอกกาแฟบานตามรอยอารยธรรมกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยอีกด้วยต่อไป

นายฉัตรชัย ไชโยธา ประธานเครือข่ายโคกหนองนาอำเภออุทุมพรพิสัย/ประธานสภาพลเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่าอำเภออุทุมพรพิสัย ได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้ในโครงการโคกหนองนาอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อเป็นการต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ และได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลาเกือบ 2ปี ทำให้เกษตรกรในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น แม้จะประสบภาวะโลกโควิด 19 และภาวะผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมชุมชน ชาวโคกหนองนาก็ยังสามารถมีพืชผักสวนครัวสมุนไพรและมีไม้ 5 ระดับ ทำเตี้ยสูงเรี่ยดินทำให้มีพืชหมุนเวียนในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับครัวเรือน สามารถที่จะลืมตาอ้าปากและเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษได้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 200 แห่ง ได้ร่วมกิจกรรมเข้าโครงการโคกหนองนาประยุกต์ในการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครัวเรือนต่อไป จึงขอเชิญชวนชาวอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และร่วมปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายฉัตรชัย ไชโยธา ประธานเครือข่ายโคกหนองนาอำเภออุทุมพรพิสัย โทร.0994373447

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง