เทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดห้องเรียนอัจฉริยะ มิติใหม่ด้านการศึกษาของท้องถิ่น

นราธิวาส-เทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดห้องเรียนอัจฉริยะ มิติใหม่ด้านการศึกษาของท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาส เดินหน้ายกระดับการจัดการศึกษาในระดับท้องถิ่น โดยการเปิดห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2565 นี้ เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้กำหนดโครงการเปิดสอนห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยจะนำร่องเปิดห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) เป็นแห่งแรก จำนวน 1 ห้อง รับนักเรียน จำนวน 20 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้มีความโดดเด่นในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

โดยเทศบาลได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ (SME) นี้ จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดในแปดกลุ่มสาระ โดยจะมีการเสริมทักษะเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการและจัดการเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาโดนตรง

นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากนักเรียนทั่วไป ได้แก่ การเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สัปดาห์คณิตศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมว่ายน้ำ เป็นต้น ส่วนสวัสดิการที่จะจัดให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนฟรี อาหารกลางวันฟรี อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย เช่น โน๊ตบุ๊ค (ยืมเรียน) จัดห้องเรียนพิเศษปรับอากาศ (โรงเรียนเทศบาล 1 และอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส)

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (SME) โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) ติดต่อสมัครได้ ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจโรงเรียนเทศบาล ห้องเรียนพิเศษปรับอากาศ (โรงเรียนเทศบาล 1 และอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส)

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (SME) โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) ติดต่อสมัครได้ ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจโรงเรียนเทศบาล 1 หรือสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 7351 1178

แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง