โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “กอบชัย บุญอรณะ”นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดี กับ นายกอบชัย บุญอรณะ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2567

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (นายกอบชัย บุญอรณะ) ณ หอประชุมใหญ่ (CPRU HALL) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดให้มีขบวนเกียรติยศ ขบวนอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธี

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมขบวนอย่างสมพระเกียรติ หลังจากนั้น ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี อธิการบดี นำตัวแทน บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เข้าแสดงความยินดี กับนายกสภามหาวิทยาลัย

Related posts