สุดยอดผ้าไหมมัดหมี่ลายขันหมากปี’67 ตอกย้ำขอนแก่นเมืองหัตถกกรรมโลก

ขอนแก่น-ผ้าไหมมัดหมี่ลายขันหมากเบ็งพิธีผูกเสี่ยว คว้าชนะเลิศ การประกวดสุดยอดผ้าประจำปี 67 ตอกย้ำเมืองหัตถกรรมโลกและผ้าไหมมัดหมี่ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศไทย

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดได้ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย,หัวหน้าส่วนราชการ ,สำนักงานพัฒนาชุมชน,พัฒนาการอำเภอ ,สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2567 โดยรางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนจากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น พร้อมเกียรติบัตร,รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 12,000 บาท ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น

พร้อมเกียรติบัตร และ รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น พร้อมเกียรติบัตรซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด และได้ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด แยกเป็นประเภทผ้าที่ประกวด คือ ผ้าไหมมัดหมี่ แบบ 2 ตะกอ สีธรรมชาติ ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครและ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และช่างทอผ้า ภายในจังหวัด ให้ความสนใจ และส่งผ้าไหมมัดหมี่ เข้าร่วมประกวด จำนวน 116 ชิ้น

” ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายมัธยม อ่อนจันทร์ อ.เมืองขอนแก่น ในชุดผ้าไหมมัดหมี่ลายขันหมากเบ็งพิธีผูกเสี่ยว,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข อ.ชนบท ผ้าไหมมัดหมี่ลายขาเปีย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ”


นางอาภรณ์ พลรักษา อ.หนองสองห้อง ในชุดผ้าไหมมัดหมี่ลายนาคประยุกต์ ซึ่งการจัดประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดในครั้งนี้ นับว่าเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุ่มทอผ้า ช่างทอผ้า ในจังหวัด ให้มีขวัญและกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอ และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้า และช่างทอผ้าในชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่ง จังหวัดมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะช่วยกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สืบต่อมรดกหัตถศิลป์ไทย ใช้ผ้าไทยส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย

และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มทอผ้าได้มีรายได้ มีอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อันจะนำไปสู่การที่พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้ และมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล รวมถึงการอนุรักษ์ สืบสาน และการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จัดประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 โดยส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปหรือช่างทอผ้าที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดส่งผ้าพื้นถิ่นที่ทอมือ หรือทำจากมือ ประเภท ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด ผ้ายก/ผ้ายกดอก ผ้าจก ผ้าเทคนิดผสมผ้าบาติกและผ้าปักมือ ส่งเข้าประกวด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นแบบอย่าง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทค โนโลยีสมัยใหม่ ในการพัฒนาต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสู่สากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง