กระทรวงเกษตรเร่งผลักดัน ‘เชียงแสน’ เส้นทางส่งออกโคมีชีวิตชาติลุ่มน้ำโขง

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ อำเภอเชียงแสน ดูท่าเรือส่งออก สร้างด่านกักสัตว์ รับฟังปัญหาเกษตรกร เร่งผลักดันส่งออกสินค้าปศุสัตว์ สร้างรายได้ พร้อมเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นำเข้าและส่งออก ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม รับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากเกษตรกรให้ช่วยผลักดันสินค้าปศุสัตว์ให้มีราคาที่สูงขึ้น รวมถึงจัดหาช่องทางส่งออกโคมีชีวิตไปยังต่างประเทศ

รมช.ไชยา กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้กระทรวงเกษตรฯ ดูแลสินค้าเกษตรและช่วยให้ชีวิตของเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเจรจาการค้ากับประเทศจีน และซาอุดิอาระเบีย เพื่อเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ โดยไทยจัดเตรียมฟาร์มให้ได้มาตรฐานเพื่อส่งออกตรงตามประเทศปลายทาง และสร้างความมั่นใจว่าไม่มีโรคระบาด ซึ่งจะทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ และช่วยให้กลไกตลาดกลับสู่สภาวะเป็นปกติ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และร่วมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ให้การดำเนินโครงการสำคัญ อาทิ โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับท่าเรือกวนเหล่ย ประเทศจีน โครงการเขตปลอดอากร (Free Zone) และโครงการส่งออกสัตว์มีชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หลังจากนั้น รมช.ไชยา ได้เดินทางไปพื้นที่สำหรับจัดทำสถานกักกันสัตว์ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรในการก่อสร้างสถานที่กักกันสัตว์ โดยให้อ้างอิงรูปแบบจากสถานที่กักกันสัตว์ ณ เมืองสิง ประเทศลาว ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ จะสนับสนุนด้านข้อมูลกฎหมาย การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดหาพื้นที่ชลประทานหรือสิ่งจำเป็นภายใต้การดูแลของกระทรวงฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้พื้นที่ดังกล่าว สามารถเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ พร้อมกักกันโรคก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศ

ทั้งนี้ รมช.ไชยา มอบหมายกรมปศุสัตว์ให้วางมาตรการสำหรับดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ 1) เจรจากับทางจีนให้ประเทศไทยได้รับโควต้าส่งออกวัวได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านไปกักกันโรคที่ประเทศลาว เพื่อลดการแบกรับต้นทุนของเกษตรกร และ 2) เปิดให้มีการเจรจาพูดคุยกันระหว่างผู้ประกอบการไทย จีน และลาว ร่วมมือกันทำธุรกิจส่งออกวัวไทยไปจีน โดยมีลาวเป็นคู่ค้าร่วมเพื่อให้การส่งออกเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งต้องเปิดการเจรจากับทาง สปป.ลาวต่อไป

นอกจากนี้ รมช.ไชยา เดินทางต่อไปปางควายเวียงหนองหล่ม จุดห้วยน้ำราก ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังปีญหาการขาดแคลนหญ้าเลี้ยงสัตว์ พร้อมเสนอแนะให้ท้องถิ่นทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถึชีวิตชุมชนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ควายไทยต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง