ชลบุรีลุยบริหารจัดการป่ายั่งยืนระดับโลกเชื่อมภูมิภาค

ผู้ว่าฯชลบุรีเปิดประชุมสภาองค์การไม้เขตร้อน ครั้งที่ 59 สร้างความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ในระดับภูมิภาค

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสภาองค์การไม้เขตร้อน ครั้งที่ 59 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (ITTC59) ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด

มีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้, Ms. Sheam Satkuru, Executive Director, International Tropical Timber Organization, ITTO, นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ กว่า 75 ประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด

จังหวัดชลบุรีร่วมกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม ITTC59 ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในการประชุมดังกล่าวหน่วยงานที่ดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย แสดงถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมป่าไม้ การสร้างความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ในระดับภูมิภาค สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ BCG Model

สำหรับ International Tropical Timber Organization (ITTO) มีสมาชิก 75 ประเทศ และมีมูลค่าการตลาดของไม้เขตร้อน ถึงร้อยละ 90 ของโลก และเป็นพื้นที่ป่าไม้เขตร้อนกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่โลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการผลิตและการค้าไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานและการพัฒนานโยบายระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไม้ของโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Related posts