กลุ่ม17 จังหวัดภาคเหนือ ชวนเที่ยวงานของเด็ดของดี ยกสินค้ามานนทบุรี ในงาน“THE NORTHERN Pop up store 2023”

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 6 ก.ย.2566 ณ บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกต จังหวัดนนทบุรี นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประธานเปิดงาน “THE NORTHERN Pop up store 2023” โดยมีนางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก(เจ้าภาพจัดงาน) และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า แบบ Pop up store / รูปแบบ Pavilion และการเจรจาจับคู่ธุรกิจผ่านออนไลน์ Webinar และ Hybrid Webinar งานจัดขึ้นระหว่าง 6-10 กันยายน 66 นี้

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าการจัดงาน“THE NORTHERN Pop up store 2023” เพื่อส่งเสริม สร้างโอกาส และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือ ออกสู่ผู้บริโภคต่างจังหวัดและต่างภูมิภาค เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองในด้านเทคนิคการเจรจาธุรกิจการค้า การบริหารจัดการ และการประกอบธุรกิจการค้า ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือ 17 จังหวัด ผ่านการจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ซื้อ (Buyer) และนักธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในงานและการเจรจาผ่านช่องทางออนไลน์ การจัดงาน “THE NORTHERN Pop up store 2023” ครั้งนี้ มีกิจกรรมหลากหลายทั้งการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ในรูปแบบ Offline การจำหน่ายสินค้าจากภาคเหนือ ที่มีคุณภาพ และเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของเหนือ จำนวน 50 คูหา กิจกรรมส่งเสริมการขาย มินิคอนเสิร์ตศิลปิน อีกมากมาย

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนนา – 2019 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงในทุกภาคส่วน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงต้องหันกลับมาสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศอันเป็นไป ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการเปลี่ยนวิกฤตไวรัสโควิด-19 ให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจ ฐานราก ในระดับท้องถิ่นและชุมชน การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งก่อให้เกิดการหมุนเวียนและฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และให้เป็น ที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยสนับสนุน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงตลาดการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท้ายนี้ ขอขอบคุณพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ส่วนราชการและภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานในครั้งนี้

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เป็นราชการส่วนภูมิภาคที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ด้านการตลาด รวมทั้งประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทางการค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจ โดยผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ทางด้านเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสและรายได้ให้กับ SMEs ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นโอกาสดีของประชาชน ผู้บริโภคที่จะได้เลือกซื้อสินค้า ที่ มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์โดดเด่น สวยงาม และมีคุณค่า ซึ่งเป็นสินค้า ที่สร้างชื่อเสียงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง