ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร และ พมจ.สป.ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566
ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา คณะกรรมการชุมชน และผู้แทน พมจ.สป.ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ


ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทั้งสิ้น 160,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้
1. นางสมจิตร แสงดารา บ้านเลขที่ 210 ม.3 (ชุมชนวัดแพรกษา 2-4)
2. นางสุคนธ์ เสือกลับ บ้านเลขที่ 159 ม.3 (ชุมชนวัดแพรกษา 2-4)
3. นายวันรัตน์ รอดบุญ บ้านเลขที่474 ม.3 (ชุมชนวัดแพรกษา 2-4)
4. นางสำราญ แสงทิม บ้านเลขที่ 390 ม.3 (ชุมชนวัดแพรกษา6-8)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง