อลังการสวยงามตระการตา!พาเหรดวัฒนธรรมประเพณีเจาะไอร้องสะท้อนอัตตลักษณ์พื้นถิ่นชายแดนใต้

นราธิวาส-สวยงามตระการตากิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอำเภอเจาะไอร้อง ประจำปี 2566 สะท้อนอัตลักษณ์พื้นถิ่น ความหลากหลายบนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอำเภอเจาะไอร้อง ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีความหลากหลายอย่างงดงามบนดินแดนพหุวัฒนธรรม ซึ่งมี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาส , พันเอก ภาคิณ เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 , นายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเจาะไอร้อง , ส่วนราชการ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำศาสนา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “วันนี้ดีใจที่ได้มาเห็นขบวนทางวัฒนธรรมของที่นี่ บางขบวนไม่เคยเห็นด้วยซ้ำ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมประเพณีอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้ และวันนี้ได้ทราบว่า มีกิจกรรมต่างๆ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมายที่จัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ ร่วมสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและส่งเสริมความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เกิดความรัก ความสามัคคีภายในชุมชน เสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และที่ขาดไม่ได้ คือ พี่น้องประชาชนทุกตำบลของอำเภอเจาะไอร้อง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้”

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอำเภอเจาะไอร้อง ประจำปี 2566 สภาวัฒนธรรมอำเภอเจาะไอร้อง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้มิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ร่วมกับอำเภอเจาะไอร้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมประเพณีอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เกิดความรักสามัคคีภายในชุมชน และส่งเสริม พื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อำเภอเจาะไอร้อง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรม จำนวน 7 ขบวน 33 หมู่บ้าน , กิจกรรมการประกวด “การกวนขนมอาซูรอ”จำนวน 36 กระทะ

การแสดงความสามารถของเยาวชนและประชาชนของชาวอำเภอเจาะไอร้องด้วยศิลปะการแสดงและการขับร้องบนเวที , การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้านจากทุกตำบล จำนวน 18 ชนิด , ชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จำนวน 9 ชนิด , ชมการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภอเจาะไอร้อง โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องที่ในพื้นที่ และได้รับการสนันสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากแม่ทัพภาคที่ 4 อีกทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อีกด้วย

โดย…แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts