ม.บูรพา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 40

ม.บูรพา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 40 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG : เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 40 ณ ห้อง CL101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน ประชาชน บุคคลทั่วไป และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดฯ เป็นจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 40 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG : เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ได้สัมผัสการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเป็นการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติและแนวความคิดให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง