พช.บ้านค่าย รวมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทำความดีเพื่อในหลวง

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 พช.บ้านค่าย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทำความดีเพื่อในหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา นายเสน่ห์ จันทร หมู่ที่ 6 บ้านในชาก ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

นางสาวจุฑามาศ ปลาดศรี พัฒนาการอำเภอบ้านค่าย ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านค่าย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านค่าย และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทำความดีเพื่อในหลวง “สร้างคลังอาหารชุมชน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และขยายผลดำเนินการสร้างคลังอาหารชุมชน โดยเตรียมดินปลูกและร่วมปลูกพืชผักสวนครัว เช่น มะเขือ พริกขี้หนูสวน พริกหยวก เป็นต้น ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา เพื่อสร้างคลังอาหารและเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชน

Related posts