พช.น่าน ติวเข้มผู้ประกอบการโอทอปก้าวสู่ตลาดออนไลน์ยุค 4.0

นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและมีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ มองเห็นโอกาสในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP มีธรรมาภิบาล โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแข่งขันทางการตลาด จำนวน 50 ราย จากตัวแทน 50 กลุ่มที่ขึ้นทะเบียน OTOP จังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมน้ำทอง ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน

นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ในยุคปัจจุบัน เป็นยุคดิจิทัล 4.0 ที่การค้าขายอยู่บนโลกออนไลน์ ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP จำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ต้องพัฒนาศักยภาพตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือในโลกดิจิทัล รวมทั้งการรู้จักใช้ประโยชน์ของโลกออนไลน์ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โดยเน้นเนื้อหาสาระสำคัญ คือการเตรียมผู้ผลิต ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0 และการเป็นผู้ประกอบการ ที่ผลิตเก่ง ขายเก่งและมีธรรมาภิบาล การสร้างภาพลักษณ์ผู้ประกอบการ OTOP 4.0 ความสำคัญของตลาดออนไลน์ ฝึกทักษะการจัดทำ template และ Content ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาดออนไลน์

การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ การตัดต่อคลิปวิดิโอ เรียนรู้การใช้แอพลิเคชั่นและซอร์ฟแวร์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และเหมาะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ แพลตฟอร์มที่เพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้า การเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้เกิดความรับรู้และพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถในการจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ที่สำคัญคือการสร้างความตระหนักของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ต้องมีธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จังหวัดน่าน มีกลุ่มผู้ผลิตชุมชน จำนวน 467 กลุ่ม ผู้ผลิตฯ รายเดียว จำนวน 287 ราย และกลุ่ม SME จำนวน 14 ราย ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งสิ้น 2,164 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน มีแผนและโครงการที่เหมาะสมในการยกระดับและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากยุคดิจิทัล 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันในตลาดออนไลน์

โดย…ระรินธร เพ็ชรเจริญ รายงาน

Related posts