ปลัดเก่ง ลงนามยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมท.เงินบำเหน็จรายเดือนฉบับเก่าแล้ว

“ปลัดเก่ง”ลงนามยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยกเลิกระเบียบว่าด้วยเงินบำเหน็จรายเดือนของพนักงานสหกรณ์ พ.ศ. 2566 ฉบับเก่าแล้ว สมาชิกสหกรณ์ฯเฮผู้ใหญ่ยอมฟังเสียงทักท้วงเดินตามนโยบาย Change For Good

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามประกาศระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทยจำกัดว่าด้วยการยกเลิกระเบียบว่าด้วยเงินบำเหน็จรายเดือนของพนักงานสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป

ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากมติของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯที่เข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทยจำกัด ว่าด้วยเงินบำเหน็จรายเดือนของพนักงานสหกรณ์ พ.ศ. 2561และปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทยดำเนินการยกเลิกระเบียบดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 59(9)และข้อ 87(11)ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทยจำกัดพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทยจำกัดครั้งที่ 17/2565เมื่อวันที่29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 และครั้งที่ 2/2566เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศยกเลิกระเบียบว่าด้วยเงินบำเหน็จรายเดือนของพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วสหกรณ์ได้แจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับทราบผ่านทางช่องทางไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เหล่าสมาชิกสหกรณ์ได้กล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เห็นด้วยกับคำทักท้วงของสมาชิกฯ ลงนามประกาศยกเลิกระเบียบเก่า โดยยึดหลักสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิกอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

นอกจากนั้น สมาชิกสหกรณ์ฯต่างให้เห็นว่า ปลัดกระทราดไทย ยึดมั่นเจตนารมย์ของการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลดีที่จะบังเกิดแก่ส่วนรวม (Change For Good) ตามนโยบายที่ประกาศไว้อย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง