ชัยภูมิ ม.ราชภัฎชัยภูมิจับมือสยามโกลบอลเฮ้าส์ ร่วมบูรณาการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานแถมมีรายได้

ชัยภูมิ ม.ราชภัฎชัยภูมิจับมือสยามโกลบอลเฮ้าส์ ร่วมบูรณาการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานแถมมีรายได้

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิต และจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน รับนักศึกษาเข้าฝึกงานก่อนจบการศึกษาแถมมีค่าจ้างระหว่างฝึกงานด้วย เพื่อให้นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีคุณภาพพร้อมออกไปทำงานรับใช้สังคม

 

(23 ก.ค.65) เมื่อเร็วนี้ ที่ห้องประชุมสัมมนาชั้น 9 อาคารเรียนร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กับนายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีเป้าหมายที่จัดเจนใน 6 ด้าน คือด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม พลิกโฉมมหาวิทยาลัย ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน จัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และสร้างความร่วมมือทางวิชาการแบบมุ่งเป้าระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสอดรับกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นการลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนากำลังคนให้แก่สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือ รวมถึงชุมชนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ บอกว่าความร่วมกับสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้เพื่อให้รับนักศึกษาฝึกงานปฎิบัติงานจริงในสาขาใกล้บ้าน

ด้านนายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บอกว่าในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในที่สถานที่ทำงานจริงในแต่ละปีรับได้เท่าไร ต้องขึ้นกับความพร้อมของมหาวิทยลัย และตัวนักศึกษาเอง ซึ่งทางเรามีหลากหลายสาขาแผนกในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและทำงานจริงในสถานที่ประกอบการ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และขณะฝึกงานจะได้รับค่าเหนื่อยระหว่างเข้าฝึกงานอีกด้วย///

 

Channel News Thailand “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

ติดต่อโฆษณาได้ที่ หมายเลข 0849822409