ศรีสะเกษลุยปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ สู่ความมั่นคงทางอาหาร

ศรีสะเกษ-รองผู้ว่าราชการศรีสะเกษ ประสานสานมือพัฒนาชุมชน ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ สู่ความมั่นคงทางอาหาร เบิกบานใจ

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายชัยยงค์ ผ่องใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ สู่ความมั่นคงทางอาหาร “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผัก สวนครัว เช่น กล้วย มะละกอ พืชสวนครัวอื่น ๆ โดยเฉพาะขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา โหระพา บวบ พืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น

รวมทั้งเลี้ยงสัตว์/ประมง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นผู้นำต้นแบบการส่งเสริมให้ครัวเรือนในชุมชนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รณรงค์คัดแยกขยะ ทำถังขยะเปียก รณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านสร้างคลังอาหารชุมชนโดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดําเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อ สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน สร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวและเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มความสุขในครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง