เซ่นคลิปฉาวอยู่กับสีกาในกุฎิ!ถอดสมณศักดิ์ ‘พระราชพัฒนาภรณ์’

เผยปมถอดสมณศักดิ์ ‘พระราชพัฒนาภรณ์’ อดีตเจ้าอาวาสวัดไชโย เซ่นคลิปฉาวอยู่กับสีกาสองต่อสองในกุฏิ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ ระบุว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระสิทธิพัฒนาภรณ์ (ณรงค์ สิริปุญฺโญ) เป็น พระราชพัฒนาภรณ์ วัดไชโย วรวิหาร พระอารามหลวง จ.อ่างทอง ในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธ.ค.2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 พ.ย.2558 นั้น เนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2564 มีมติเห็นชอบให้ พระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และเจ้าอาวาสวัดไชโย วรวิหาร ฐานหย่อนความสามารถ

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ประชุมมส. ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2564 จึงมีมติเห็นชอบ ให้ถอดถอน พระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากสมณศักดิ์ เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตถอดถอน พระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากสมณศักดิ์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดให้ถอดถอน พระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ประกาศ ณ วันที่ 3 ม.ค.2565

ด้านนายสิปป์บวร แก้วงาม รักษาราชการแทนผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากปี 2562 ปรากฏคลิปสีกากับพระรูปดังกล่าวอยู่กันสองต่อสองในกุฏิ แล้วมีผู้ร้องเรียนมาให้คณะสงฆ์จ.อ่างทองดำเนินการตรวจสอบ เมื่อพิจารณาจากคลิปแล้ว คณะสงฆ์จ.อ่างทองลงมติว่า เป็นกริยาที่ดูไม่เหมาะสม เพราะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ ทั้งยังมีตำแหน่งในการปกครองสงฆ์ระดับสูงถึงรองเจ้าคณะจ.อ่างทอง และเจ้าอาวาสวัดไชโย

จึงเสนอให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว โดยมส.ได้มีมติเห็นชอบ ก่อนทำเรื่องกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตถอดถอนสมณศักดิ์ โดยขณะนี้พระรูปดังกล่าวไม่ทราบว่าย้ายไปอยู่วัดใด และยังไม่มีข่าวว่าลาสิกขา(สึก) แล้วหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง