ผู้ว่าฯพิจิตรสั่งปิดเบิร์ดบาร์ 5 ปีฐานปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 ปีเข้าบริการ

ผู้ว่าฯพิจิตรสั่งปิดสถานบริการเบิร์ดบาร์5ปีเหตุปล่อยปะละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการมีเหตุวิวาทเป็นข่าวฉาว
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 นายอดิเทพ  กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 656/2567 เรื่องสั่งปิดสถานประกอบการร้าน BIRD BAR (เบิร์ดบาร์) ตั้งอยู่เลขที่ 25/61 ถนนคลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร เหตุสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 67 เวลาประมาณ 23.00 น.  สถานบันเทิงดังกล่าวได้มีการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการในร้านเข้าข่ายเป็นความผิดฐานยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้บริการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ตามข้อ 4 (1) เห็นควรมีคำสั่งปิดสถานประกอบการร้าน BIRD BAR (เบิร์ดบาร์) และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการ หรือ สถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี
ส่วนเหตุที่เกิดขึ้นจากหลักฐานรับฟังได้ว่าร้านดังกล่าวปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการและมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นซึ่งเป็นข่าวโซเชียลและข่าวจากสื่อมวลชนที่มีภาพและเสียงรวมถึงมีเยาวชนเป็นผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บจากเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในสถานบันเทิงแห่งนี้ดังกล่าว ผู้ว่าฯพิจิตรจึงได้มีคำสั่งปิดสถานประกอบการร้าน BIRD BAR (เบิร์ดบาร์) ดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี
ทั้งนี้หากร้าน BIRD BAR (เบิร์ดบาร์) ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งจังหวัดพิจิตรฉบับนี้อาจพิจารณาใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองพิษณุโลกได้ตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงนาม ณ วันที่ 15 เมษายน 2567 นายอดิเทพ  กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
โดย…สิทธิพจน์ เกบุ้ย/พิจิตร/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง