นิคมฯบางชันผนึกผู้ประกอบการพัฒนาวิสาหกิจเชื่อมโยงฐานการผลิตอุตฯสร้างการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน

นิคมฯบางชัน ผนึกผู้ประกอบการในนิคมฯ 6 บริษัท ปฏิบัติแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศปีงบประมาณ 2567 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมในพื้นที่ในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม สร้างรายได้ที่ยั่งยืน  

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) และนายเกียรติชัย  ภักดีรอด ผู้จัดการบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หน่วยงานบางชัน เปิดเผยว่า  สนช. ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศปีงบประมาณ 2567 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมในพื้นที่ในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Value : CSV) ที่ยั่งยืน โดยในปีนี้ มีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เข้าร่วมสนับสนุนจำนวน 6 ราย ได้แก่ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด, บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิอีเล็คทริก ออโต้เมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด  โดยมีแผนงาน และเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ จำนวน 2  โครงการ ในชุมชนรอบนิคมฯ ที่ได้รับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนการเป็นวิสาหกรรมชุมชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการพัฒนา การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วมและยกระดับการกำกับดูแล มิติ เศรษฐกิจชุมชน (Economic Equity)

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.)

โครงการดังกล่าวมีเกณฑ์ตัวชี้วัด ให้นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมในพื้นที่ในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Value: CSV) ที่ยั่งยืน ในการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence

“นิคมฯบางชันและพันธมิตรผู้ประกอบการนิคมฯ ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2566 ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาได้การรับรองเป็น “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางชันพัฒนา” ขึ้น โดยมีสมาชิก 6 ชุมชน ที่อยู่รอบนิคมฯ เป็นสมาชิก ในปี 2567 นี้ นิคมฯบางชัน และพันธมิตร ได้ทำการส่งเสริมและสนับสนุน จัดทำศูนย์จำหน่ายผิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อการจำหน่ายสินค้าของสมาชิก ซึ่งเป็นสินค้าอาหารพร้อมทาน ได้แก่ ปลาแดดเดียว ไข่เค็ม ข้าวไก่ทอด แหนนทอด น้ำพริก ข้าวมันไก่ อาหารชุดต่างๆ พร้อมทั้งอาหารว่าง เพื่อผู้ประกอบการ แรงงานโดยตรง พร้อมกันนั้นยังทำการส่งเสริมสร้างฐานการผลิต และการจำหน่ายเดลิเวอรี่ การจำหน่ายออนไลน์ แก่กลุ่มวิสาหกิจ ให้เข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการ แรงงานที่อยู่ในนิคมฯ จำนวนกว่า 60 โรงงาน คาดว่าจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างดี”

นายเกียรติชัย ภักดีรอด ผู้จัดการบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หน่วยงานบางชัน

ทั้งนี้นอกจากแผนการดำเนินการดังกล่าว ทางนิคมฯ และพันธมิตร ได้จัดเตรียมบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 เขตมีนบุรี เข้าทำการฝึกอาชีพให้กลุ่มวิสาหกิจเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงยกระดับการผลิตสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าอาหารให้มีหน้าตาน่ากิน รสชาติอร่อย ถูกหลักอนามัย เพื่อการสร้างฐานลูกค้าที่ยั่งยืน

นายธนวัฒน์  อยู่เจริญ  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล และนายธาริน ศรีรัตน์  หัวหน้าฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการอีกราย ที่ได้เข้าร่วมกับนิคมฯบางชัน ในการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมในพื้นที่ในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Value : CSV) ที่ยั่งยืน มาอย่างต่อเนื่องเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ที่ได้รับการรับรองเป็นนิคมฯ เชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence

ในปี 2567 การดำเนินโครงการดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวในการประกอบอาหารให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางชันพัฒนา ที่มีสมาชิกชุมชนรอบนิคมฯบางชัน 6 ชุมชน จำนวนสมาชิกกว่า 20 คน ในการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อการสร้างความยั่งยืนการมีส่วนร่วมระหว่างนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และชุมชน เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนภายใต้กรอบ ISO 26000

นายธนวัฒน์ อยู่เจริญ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

“บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมระหว่างนิคมอุตสาหกรรมที่ทางบริษัทฯดำเนินธุรกิจอยู่ และชุมชนที่อยู่รอบนิคมฯ  เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมในพื้นที่ในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม ตามพันธกิจ ของกลุ่มบริษัทฯ ในการมุ่งมั่นแก้ปัญหาที่กระทบต่อสังคม ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงคุณภาพชีวิต ตามที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ระยะยาว ของกลุ่ม ” Scientific Innovation Chain 2027″ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์การเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2027”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก ผ่านผลิตภัณฑ์และเคมีประยุกต์ของเรา โดยตอบสนองความต้องการของตลาดบรรจุภัณฑ์ เพื่อการรีไซเคิ้ล การใช้ซ้ำ และสนับสนุนการใช้พลาสติกประเภทเดียวกันทั้งหมด (Mo-no Material) ทั้งนี้บริษัทฯ ยังตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทน หรือ Renewable Energy ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาใช้งานภายในโรงงานหรือองค์กร อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ โดยทางบริษัทฯได้ทำการติดตั้ง Solar Rooftop บริเวณชั้นดาดฟ้าของตึกที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกล์ และนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ทั้งหมดนี้ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและเป็นการช่วยกันสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง