กกร.3 จว.ชายแดนใต้ชง “นายกฯ”7 ด้าน 11 โครงการยกระดับศก.ทุกมิติปลายด้ามขวาน

กกร. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอ “นายกรัฐมนตรี” 7 ด้าน 11 โครงการ การลงทุน โลจิสติกส์ การศึกษา โรงพยาบาล 1 โรงงาน 1 อำเภอ สนามบิสายตรง ซาอุดีอาระเบีย นราธิวาส ถนนเชื่อมปินัง มาเลเซีย ขยายสนามบินเบตง ด่านศุลกากร ถนน ยะลา เบตง เบตง สุคิริน

นายศิริชัย ปิติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี เปิดเผว่า ทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารจังหวัด จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา ได้นำเสนอต่อ ฯพณฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีที่เดินทางมา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อเร็ว ๆนี้ที่ผ่านมา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนายกระดับการท่องเที่ยว ฯลฯพร้อมกับมีการพูดคุยนอกรอบในประเด็นสำคัญ เช่น เรื่องการลดราคาและควบคุมค่าไฟฟ้า และเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อเอื้ออำนวยต่อภาคการลงุทน และการลดต้นทุนการผลิต และนอกนั้นยังได้มีการนำเสนอโครงการ 7 ด้าน จำนวน 11 โครงการ โดยเน้นหนักไปยังโครงการของภาคการลงทุน โครงการโลจิสติกส์ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทาง ดร.นิเมต พรหมพยัต ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ได้เตรียมการพบนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอ 3 โครงการ ซึ่งก่อนนั้นนำเสนอไปแล้ว เช่น โครงการสร้างถนนสาย อ. เบตง จ.ยะลา อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ระยะทาง 105 กม. ผลที่ได้รับการเดินทางจะย่นระยะเวลาเหลือไม่เกิน 2 ชั่วโมง และจะเป็นการเชื่อมโยงถึง อ.สุไหงโกลก ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวชายแดนไทย มาเลเซีย และจะยังเป็นการเชื่อมต่อไปยัง รัฐปินัง ประเทศมาเลเซีย โครงการเปิดสายการบิน จ.นราธิวาส กับประเทศซาอุดีอาระเบีย เบื้องต้นเดือนละ 1 เที่ยบิน และโครงการเปิดให้เช่าพื้นที่ป่าการเกษตรให้กับซาอุดีอาระเบีย ทำการเช่าเพื่อดำเนินการทางด้านการเกษตรเพื่อสนองตอบต่อการตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และ 3. โครงสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เพื่อบริการให้กับชาวซาอุดีอาระเบีย โดยสร้างในพื้นที่เช่น ชายทะเล โดยเชิญโรงพยาบาลเอกชนมาลงทุน เช่น โรงพยาบาลกรุเทพ เป็นต้น เพราะทางการแพทย์ไทยได้รับความนิยมจากประเทศซาอุดีอาระเบีย

“ซาอุดีอาระเบีย เป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง จะสามารถกระต้นเศรษฐกิจให้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาก”

ดร.นิเมต ยังกล่าวอีกว่า 4. โครงการโรงงานอุตสาหกรรม 1 โรงงาน 1 อำเภอ ก่อนนั้นเมื่อหลายปก่อนเคยนำเสนอไปยังรัฐบาลในอดีต แต่ยังไม่มีการขับเคลื่อนแต่อย่างใด ซึ่งต่างเป็นโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ เป็นจะส่งผลให้คนในพื้นที่มีงานทำ มีรายได้ คนในพื้นที่จะไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ ฯลฯ

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมจะลงทุนให้ตรงกับบริบทวัตถุดิบในพื้นที่ เช่น พื้นที่ยางพารา ลงทุนสร้าโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ฯลฯ ส่วนพื้นที่การเกษตรผลไม้ ลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้อาหารกระป๋อง เป็นต้น

“เป็นโครงการระยะยาวปีละ 1 โรงงานก็เสร็จทุกอำเภอภายในระยะ 10 ปี โดยรัฐบาลดำเนินการลงทุน เมื่อบริหารจัดการที่มีกำไร ก็สามารถขายให้กับบริษัทเอกชน มาลงทุนดำเนินการต่อไปได้ โรงงานอุตสาหกรรมเมื่อกำไรภาคเอกชนก็จะรับซื้อ”

ดร.นิเมต กล่าวอีกว่า นอกนั้นยังได้นำเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้นำเสนอต่อรัฐบาล คือการส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีศาลเจ้าทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการศรัทธาจากประชาชนมาก ให้มีการบำรุงพัฒนา และทำการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงทั้งภายในและต่างประเทศ มีศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม จ.นราธิวาส ซึ่งศาลเจ้าดังกล่าวจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาก.

ทางด้าน จ.ยะลา ทาง อ.เบตง ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวชายแดนไทย มาเลเซีย รอยต่อกับรัฐเปรัค รัฐเคดาห์ ที่เป็นอันดับต้น ๆ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่ต่างกับเทศบาลเมืองสุไหงโกลก อ.สุไหงโก ลก จ.นราธิวาสชายแดนไทย มาเลเซีย กับรัฐกลันตัน ซึ่งมีโครงการสร้างถนน 410 ยะลา เบตง ระยะทาง 140 กม. ซึ่งเป็นถนนเปิด อ.เบตง มีการเชื่อมโยงถึง จ.ปัตตานี จ.สงขลา คือถนนยังเป็นอุปสรรคในการคมนาคม เพราะมีจุดคดเคี้ยวจำนวนมากคนนั่งรถเมา ที่จะต้องสร้างสะพานและอุโมงค์ผ่าน จากการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ก็จะร่นเหลือประมาณกว่า 1 ชั่วโมง โครงการขยายรันเวย์สนามบินเบตงเพิ่มอีก 300 เมตร เป็น 2,500 เมตร ขยาย และโครงการการค้าชายแดนไทย มาเลเซีย ขยายด่านศุลกากรเบตง อำนวยความการท่องเที่ยวการค้าด้านพืชการเกษตร ทุเรียน ผลไม้ ยาง ส่งออกต่างประเทศ

ส่วนการท่องเที่ยวเมืองเบตงเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ คือการค้าการท่องเที่ยวชายแดนไทย มาเลเซีย นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย โรงแรมระดับ 2,000 ห้อง โดยจะเต็มและระดับ 80 – 90 % แทบทุกวัน แต่ช่วงวันหยุดยาววันเทศกาล ห้องพักไม่พอ ต้องมีการสั่งจองล่วงหน้า และจะมีเทศกาล กิจกรรม ฯลฯ แทบตลอดปีแต่เมืองเบตง ส่วนในส่วนนี้ที่จะต้องแก้ไขคือสถานที่จอดรถที่ยังไม่พอ จะต้องขยายสถานที่จอดรถเพิ่มขึ้น

“จุดเด่นการท่องเที่ยวเมืองเบตง คืออาหารอร่อย และที่เป็นยอดนิยมอันดับต้น ๆ คือข้าวมันไก่เบตง ข้าวขาหมูเบตง และบะหมี่เหลืองเบตง ปลาพลวงชมพู และปลานิลน้ำไหล”

โดย….อัสวิน ภักฆวรรณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง