คนไทยฮิต ‘สายมู’ ขอพรสุขภาพ – การเงิน

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เป็นสายมู หรือเปล่า!” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566 จากประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ อายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงสิ่งที่ขอพรจากการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 51.30 ระบุว่า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ หรือให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ รองลงมา ร้อยละ 46.56 ระบุว่า ด้านการเงิน โชคลาภ ร้อยละ 32.06 ระบุว่า ด้านหน้าที่ การงาน ร้อยละ 24.66 ระบุว่า ขอให้ครอบครัวมีความสุข ร้อยละ 15.88 ระบุว่า กราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่เคยขอพรใด ๆ เลย ร้อยละ 7.10 ระบุว่า ด้านการค้าขาย ธุรกิจ ร้อยละ 6.72 ระบุว่า การเดินทางปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ร้อยละ 5.80 ระบุว่า ไม่เคยกราบไหว้/บูชา ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ เลย แม้แต่พระรัตนตรัย ร้อยละ 3.89 ระบุว่า มีอายุยิ่งยืนนาน ร้อยละ 3.66 ระบุว่า ด้านความรัก คู่ครอง เนื้อคู่ ร้อยละ 3.28 ระบุว่า ขอความสงบในชีวิต ร้อยละ 2.90 ระบุว่า ด้านการเรียน การสอบ การแข่งขัน ร้อยละ 1.98 ระบุว่า เสริมดวง เสริมสิริมงคลร้อยละ 0.53 ระบุว่า มีอำนาจ วาสนา ร้อยละ 0.38 ระบุว่า ความสมหวัง ในการขอมีบุตร และสะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตา แก้ปีชง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 0.15 ระบุว่า มีปัญญาฉลาดหลักแหลม และร้อยละ 0.08 ระบุว่า มีชื่อเสียงโด่งดัง

เมื่อถามตัวอย่างที่เคยกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพร (จำนวน 1,026 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับความสมหวังจากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 40.45 ระบุว่า ไม่เคยสนใจว่าสมหวังหรือไม่ รองลงมา ร้อยละ 38.50 ระบุว่า เคยได้ตามสมหวัง ร้อยละ 20.96 ระบุว่า ไม่เคยสมหวังเลย และร้อยละ 0.09 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ เมื่อถามตัวอย่างที่เคยกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพร และเคยได้ตามสมหวัง (จำนวน 395 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับความมั่นใจต่อความสมหวังจากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 44.81 ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ รองลงมา ร้อยละ 29.11 ระบุว่า มั่นใจมาก ร้อยละ 20.76 ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ และร้อยละ 5.32 ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย

เมื่อถามตัวอย่างที่เคยกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งขอพรและไม่ขอพร จำนวน 1,234 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ นอกจากการกราบไหว้/บูชาพระรัตนตรัยของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 48.95 ระบุว่า มีการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ บ้างตามโอกาส รองลงมา ร้อยละ 34.93 ระบุว่า ไม่ได้กราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ นอกจากพระรัตนตรัย ร้อยละ 9.23 ระบุว่า มีการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ เป็นประจำ และร้อยละ 6.89 ระบุว่า มีการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ บ่อยครั้ง

เมื่อถามประชาชนถึงความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ

1.การทำพิธีกรรมบนบานศาลกล่าวและการแก้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ตัวอย่าง ร้อยละ 44.66 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 23.13 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 17.97 ระบุว่า เชื่อมาก ร้อยละ 12.88 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย และร้อยละ 1.36 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
2.เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่อง ของขลัง ตัวอย่าง ร้อยละ 43.31 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 28.47 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 14.41 ระบุว่า เชื่อมาก ร้อยละ 12.63 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย และร้อยละ 1.18 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
3.การทำพิธีกรรม บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อขอพร ตัวอย่าง ร้อยละ 44.92 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 26.01 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 15.59 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 12.97 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 0.51 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
4.เรื่องผี สิ่งลี้ลับ ตัวอย่าง ร้อยละ 41.18 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 30.76 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 14.24 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 12.29 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 1.53 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
5.การทำพิธีกรรม สะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตา แก้ปีชง ตัวอย่าง ร้อยละ 37.88 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 28.90 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 22.11 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 9.75 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 1.36 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
6.การทำพิธีกรรมเสริมดวงและโชคชะตา ตัวอย่าง ร้อยละ 32.88 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ และไม่ค่อยเชื่อ ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา ร้อยละ 24.15 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 8.31 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 1.78 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
7.เรื่องโหราศาสตร์ การดูดวง ตัวอย่าง ร้อยละ 35.25 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 33.56 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 22.03 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 7.37 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 1.79 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
8.เรื่องไสยศาสตร์ ตัวอย่าง ร้อยละ 32.71 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 32.03 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 26.69 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 6.61 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 1.96 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
9.เรื่องความศักดิ์สิทธิ์จากการสักยันต์ ตัวอย่าง ร้อยละ 33.56 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 31.44 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 26.36 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 5.34 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อยละ 3.30 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการเป็น “คนสายมูฯ” ของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 43.59 ระบุว่า ไม่เป็น “คนสายมูฯ” แน่นอน รองลงมา ร้อยละ 27.79 ระบุว่า ไม่ค่อยเป็น “คนสายมูฯ” ร้อยละ 21.53 ระบุว่า ค่อนข้างเป็น “คนสายมูฯ ร้อยละ 6.64 ระบุว่า เป็น “คนสายมูฯ” แน่นอน และร้อยละ 0.45 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

Related posts