จังหวัดชลบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งแชบ๊วยกว่า 200,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 19 กันยายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ท่าเทียบเรือพล ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี นาวาเอก พินัย จินชัย รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรี นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายรุ่งเรืองสิน วงศ์ทรายทอง นายกเทศมนตรีตำบลบางทราย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติ จากเดิมวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ 21 กันยายนของทุกปี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอเปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติ

จังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนพันธุ์ปลาในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพประมงของชุมชน และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างความสมดุลให้กับแหล่งน้ำ โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นกุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัว ที่ได้รับการสนับสนุนมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าวันนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดี เนื่องจากช่วงเดือนกันยายน เป็นช่วงฤดูฝน แหล่งน้ำมีปริมาณน้ำมาก สภาพทางธรรมชาติของแหล่งน้ำเหมาะสมกับ การเจริญเติบโตของสัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ และนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม ซึ่งในอนาคตพันธุ์สัตว์น้ำเหล่านี้จะเป็นแหล่งทำรายได้และการประกอบอาชีพต่อไป

Related posts