พ่อเมืองชลบุรีเปิดระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop บริษัทโซนี่เพื่อลดพลังงานไฟฟ้าตามนโยบายของภาครัฐ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 กันยายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ของบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มบริษัทโซนี่ฯ ณ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา(Solar RooftopX เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ที่มุ่งเน้นให้ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า โดยปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของภาครัฐ และมีการใช้พลังงานอย่างประหยัด

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้กล่าวขอบคุณบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความสำคัญในการจัดการด้านพลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนและมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเรือนกระจก และหันมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Solar Rooftop คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารต่างๆ เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานก็จะเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้ทุกชนิด

หลักการทำงานของ Solar Rooftop แผงโซลาร์เซลล์จะรับแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และจะถูกส่งต่อไปยังเครื่องแปลงไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ ส่งไปที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านหรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะเป็นตัวส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าจะใช้กระแสไฟฟ้าที่ได้จากระบบโซลาร์มาใช้ก่อน กรณีที่ใช้ไฟเกินกว่าที่ระบบผลิตได้ ก็จะดึงกระแสไฟฟ้าจากสายส่งของการไฟฟ้าเข้ามาช่วยจ่ายพลังงาน จึงทำให้ช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้

Related posts