มท.1 แบ่งงานให้ รมช.ดูแลเรียบร้อยแล้ว “อนุทิน”ดึงกรมปกครองมาดูเอง

“อนุทิน”มท.1 ลงนามคำสั่งมอบหมายงานรัฐมนตรีช่วย “ทรงศักดิ์” ดูแลสถ. “ชาดา” ดูแลพช.และกรมที่ดิน ส่วน“เกรียง” ดูแลปภ.และกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มหาดได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายหลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

ทั้งนี้ นายอนุทิน สั่งและปฏิบัติราชการ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง การประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) และกำกับดูแลการประปานครหลวง

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กรมที่ดิน และกำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาค

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)กรุงเทพมหานคร และกำกับดูแลองค์การตลาด และองค์การจัดการน้ำเสีย

“สำหรับการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยตามพันธกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และทำให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดที่ทำงานใกล้ชิดพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 18 ก.ย. 2566 นี้” นางสาวไตรศุลี กล่าว

Related posts