กลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดใหญ่มหกรรมจำหน่ายสินค้า “THE NORTHERN Pop up store 2023”วันที่ 6-10 ก.ย. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกต นนทบุรี

จังหวัดพิษณุโลก เจ้าภาพจัดงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า แบบ Pop up store / รูปแบบ Pavilion และการเจรจาจับคู่ธุรกิจผ่านออนไลน์ Webinar และ Hybrid Webinar ภายใต้ชื่องาน “THE NORTHERN Pop up store 2023”วันที่ 6- 10 กันยายน 66 ณ บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เป็นราชการส่วนภูมิภาคที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ด้านการตลาด รวมทั้งประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทางการค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจ โดยผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ทางด้านเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสและรายได้ให้กับ SMEs ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นโอกาสดีของประชาชน ผู้บริโภคที่จะได้เลือกซื้อสินค้า ที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์โดดเด่น สวยงาม และมีคุณค่า ซึ่งเป็นสินค้า ที่สร้างชื่อเสียงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

การจัดงาน “THE NORTHERN Pop up store 2023” ครั้งนี้ มีกิจกรรมหลากหลายทั้งการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ในรูปแบบ Offline การจำหน่ายสินค้าจากภาคเหนือที่มีคุณภาพ และเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของเหนือ จำนวน 50 คูหา กิจกรรมส่งเสริมการขายมินิคอนเสิร์ตศิลปิน อีกมากมาย

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนนา – 2019 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงในทุกภาคส่วน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงต้องหันกลับมาสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศอันเป็นไป ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการเปลี่ยนวิกฤตไวรัสโควิด-19 ให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจ ฐานราก ในระดับท้องถิ่นและชุมชน การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งก่อให้เกิดการหมุนเวียนและฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และให้เป็น ที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยสนับสนุน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงตลาดการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ท้ายนี้ ขอขอบคุณพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ส่วนราชการและภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานในครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง