ปลัดมท.ประธานในพิธีลงนาม”เอ็มโอยู”โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)

“สุทธิพงษ์”ปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) ณ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การแจ้งขุดถมดินและถมดินสำหรับการดำเนินโครงการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน และการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารสำหรับการดำเนินโครงการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

โดยมี ดร. จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 ในส่วนของการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ หรือการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคล/ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะทำการขุดดินหรือถมดินหรือจะปลูกสร้างอาคารอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและเป็นแนวทางในการทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts