สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ จ.ตาก ลุยแก้ปัญหาความเดือดรอ้นประชาชนชาวอ.แม่ระมาด -อ.บ้านตาก

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ จ.ตาก รับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนของประชาชน ในพื้นที่ อ.แม่ระมาด และ อ.บ้านตาก เพื่อหาแนวทางคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.แม่ระมาด จ.ตาก พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายเฉลียว เกาะแก้ว และนายจัตุรงค์ เสริมสุข ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ อ.แม่ระมาด และ อ.บ้านตาก ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

โดยนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วย นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3 ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ

โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประชาชน และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ของ อ.แม่ระมาด ประกอบด้วย ปัญหาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ ,พื้นที่ป่า ,ปัญหาพื้นที่ห่างไกลไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ,ปัญหาที่ดินทำกิน ,งบประมาณ ,ปัญหาการขยายเขตไฟฟ้า และปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร เนื่องจากไม่มีระบบชลประทานในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมา ที่เกิดผลกระทบต่อประชาชน ใน อ.แม่ระมาด ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอ พร้อมด้วยมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

ขณะที่ ประชาชนใน อ.บ้านตาก ได้เสนอประเด็นปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างของหมู่บ้านใน ต.ท้องฟ้า เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำ , ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ต.ทุ่งกระเชาะ ไม่มีเอกสารสิทธิ์(โฉนด) , ปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าใน ต.เกาะตะเภา เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ มีที่ทำกินคาบเกี่ยวกับพื้นที่ป่า ทำให้มีปัญหาในการบริการประชาชน และประเด็นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความมั่นคงภายในประเทศ เนื่องจาก ต.เกาะตะเภา เป็นพื้นที่ทางผ่านเดินทางข้ามแดน ทำให้เกิดปัญหาด้านการขนย้ายแรงงานต่างด้าว และยาเสพติด ประกอบกับกล้อง CCTV ในพื้นที่มีไม่เพียงพอ

ด้าน นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3 ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้หน่วยงานรัฐในพื้นที่ ดำเนินการแทนหน่วยงานส่วนกลาง ในเรื่องที่เกี่ยวกับเขตพื้นที่ป่า การขอให้ภาครัฐพิจารณาเปิดช่องทางผ่านแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ตาก ที่ควบคุมได้ เพิ่มเติมจากปัจจุบัน เพื่อป้องกันและลดปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการให้ความสำคัญกับปัญหาป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำเมย ที่กั้นพรมแดนไทย-เมียนมา ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจะนำไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา เพื่อหาแนวทางคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง