“โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” SEASON 4 ะเปิดศูนย์อาหารโรงเรียนโพธิสารพิทยากร”P.S.food court”

“โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” SEASON 4 และเปิดศูนย์อาหารโรงเรียนโพธิสารพิทยากร”P.S.food court” เพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีเปิดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” SEASON 4 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
และโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยมีการติววิชาต่างๆ ระหว่างวันที่ 3 – 4 , 7 – 11 สิงหาคม 256

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยได้ร่วมรับชมวีดีทัศน์โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้ SEASON 3

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และโรงเรียนเครือข่าย 6 ภูมิภาค โดยมี นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

หลังจากนั้น ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” SEASON 4 พร้อมทั้ง เปิดเยี่ยมชม ศูนย์อาหารแห่งใหม่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ” P.S. food court”

การติวในช่วงที่ 1 จะเป็นการติวให้แก่นักเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์ – เภสัช , แผนการเรียนเตรียมวิศวะ – วิทยาศาสตร์ , แผนการเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ และแผนการเรียนนิเทศศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์ , นิติศาสตร์ , ศิลปกรรมศาสตร์ , บัญชี และบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในคณะและสาขาวิชาที่ต้องการของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสของนักเรียน ในการเข้าถึงครูผู้สอน สื่อ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ , เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือ พึ่งพา และความร่วมมือกันของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

โดยผลที่จะได้รับ คือ นักเรียนที่มีผลการเรียนสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ำ มีผลการเรียนที่สูงขึ้น , นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่ม สาระเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร , ผลการทดสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง