ATT จัดใหญ่มหกรรมวิชาการ ครั้งที่8 ยึดมั่นในศาสน์ เคร่งครัดต่อวินัย ใฝ่หาความรู้ ประจำปี 2566

เรื่องดีดี ของเยาวชน นักเรียน โรงเรียน อัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้จัดมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 ณ. โรงเรียน อัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ โดยมี อาจารย์ไพศาล ตอยิบ ผู้ได้รับอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ กล่าวต้อนรับ ดร. ชารีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธี

โดยการจัดงานครั้งนี้โรงเรียนได้มุ่งเน้นการเรียนการสอน การปฏิบัติ ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน เน้น เพื่อเผยแพร่ผลการเรียนการสอนของโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อในอนาคต นักเรียนสามารถนำประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานวันวิชาการนี้ ไปปฏิบัติ ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในวันข้างหน้าได้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนในแต่ละห้อง แต่ละสาระ ตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนต้น ไปจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย ครูสอนศาสนา อาจารย์ เข้าร่วมทำกิจกรรมประมาณรวมทั้งสิ้น 4,000 คน ตั้งแต่ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ. โรงเรียน อัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส
ในงาน มีการประกวด ของกลุ่มสาระต่างๆ เช่น กลุ่มสาระ ภาษาไทย สาระ วิทยาศาสตร์ สาระสังคม องค์กรจิตอาสา งานแนะแนว การขับร้องเพลงอนาซีด การแสดงร่ายรำ การแสดงละคร และการทำอาหาร ขนม ของกลุ่มงานสร้างอาชีพโดยแต่กลุ่มสาระ นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาต่างช่วยกันทำกิจกรรมของตนออกสื่อ แนะแนวให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ถึงจุดประสงค์ของกลุ่มสาระที่ตนเรียนอยู่ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และนำไปปฏิบัติต่อไปในอนาคต เช่น กลุ่มสาระสร้างงานสู่อาชีพ เทคโนโลยี กับการสร้างการเลี้ยงปูดำแบบคอนโด กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การประดิษฐ์สิ่งของที่เหลือใช้ รีไซเคิลเป็นเสื้อผ้า กลุ่มสาระหัตถกรรม การแกะสลัก ทำขนมหวานชาววัง

กลุ่มสาระภาษาไทย มีการจัดแข่งขันเล่นเกมขูดมะพร้าว กลุ่มสาระอิสลามศึกษา เรื่อง แนะแนวการประกอบพิธีฮัจต์และการเล่าประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลาม เรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย รวมถึง ประวัติของท่านนบีมูฮัมหมัด ศาสดา ของศาสนาอิสลาม และยังมีกลุ่มสาระอีกมากมาย กว่า 20 กลุ่มที่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์ฯได้นำเสนอและ สื่อสารชัดเจนถึงเจตนารมณ์ ของความรักสามัคคี ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำกิจกรรมงานวิชาการครั้งนี้ หลังจากที่ไม่ได้จัดกิจกรรมมานาน เนื่องจากโควิด 2019 ระบาด
นอกจากนี้ทางโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ได้มอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี 2566 จำนวน 4 รางวัลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักความเคารพและกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีของตนเอง…

โดย…แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ รายงานข่าว/ ภาพ นราธิวาส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง