เปิดเส้นทางเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ใกล้กรุง บ้านศรีคัคณางค์ หนองเสือ ปทุมธานี ชิมของหายากจากชุมชน

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตการเกษตรใกล้ชิดกับธรรมชาติความเป็นพื้นเมืองและที่สำคัญเป็นการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ไปด้วยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มาพักผ่อนเป็นครอบครัว การขยายเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของเกษตรกรไทย

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี ได้ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้เอื้อต่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว ดำเนินกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชุมชนใกล้กรุง เสพธรรมชาติ สัมผัสวิถีชุมชน ยลอาหารพื้นถิ่นที่“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านศรีคัคณางค์ หมู่ที่ 3 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี” ภายในชุมชนมีของกินมากมายอาทิ ผัก ผลไม้ในชุมชน อาหารแปรรูปจากเกษตรกรในชุมชน ที่ใช้วัสดุในชุมชน ปลอดสารพิษ มีผลิตภัณฑ์ OTOP อาทิ ไข่เค็ม ปลาสามรส กล้วยตาก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย และอื่นๆอีกมากมาย

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นด้านการเรียนรู้ในวิถีเกษตรกรรมของชาวชนบทโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

นอกจากจะได้รับความรู้ความเพลิดเพลินจากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรแล้ว ยังได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมท้องถิ่น เทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ อีกทั้งเป็นการกระจายรายได้โดยตรงสู่เกษตรกร ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยังช่วยให้คนไทยหันกลับมาเที่ยวเมืองไทยให้มากขึ้นด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง