สพม.ชัยภูมิ พัฒนาครู-นักเรียน เป็น“พีอาร์”ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา สพฐ.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สังกัด สพม.ชัยภูมิ ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ กิจกรรม : อบรมพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และอบรมพัฒนาการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2566 โดย นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผอ.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลอำนวยความสะดวกและอนุเคราะห์ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นสถานที่จัดอบรมในครั้งนี้

ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ กล่าวว่า การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ สพม.ชัยภูมิ ที่ต้องการให้ปี 2566 เป็นปีแห่ง “เสริม สร้าง สุข” แล้วเตรียมวางแผนการประชาสัมพันธ์ นโยบายของ สพฐ. ปี2567 4 ด้าน คือ ด้านที่1) ด้านความปลอดภัย 2)ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 3) ด้านคุณภาพการศึกษา และ 4) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และที่สำคัญนอกจากผู้ทำหน้าที่ด้านพีอาร์ รู้และเข้าใจถึงนโยบายหลักของ สพฐ. ทั้ง 4 ด้านแล้วต้องศึกษาให้เข้าใจถึงจุดเน้น สพฐ. ประจำปี 2567

ได้แก่ 1) เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม องค์ความรู้ และทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รวมทั้งรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์

2)เร่งรัดการดําเนินงานเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ 2 นักเรียน และระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

3)ค้นหา ติดตาม ป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือ เด็กตกหล่นเด็กออกกลางคัน เด็กกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ

 

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การทํา งาน หรือการฝึกอบรม ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ หรือฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ

5)พัฒนาหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ ควบคู่กับการวิจัยและติดตามผลการใช้ หลักสูตร รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อให้เห็นคุณค่าประวัติศาสตร์และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ

6) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาขนบธรรมเนียบประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมไทย ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน เพื่อเป็นพื้นฐานของสังคมไทย และเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนํา เสนอความเป็นไทยสู่สากล

7) ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดพหุปัญญา มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผุ้เรียน (Assessment forLearning) 8)เคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง

9) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํา นาจใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ให้สอดคล้องกับการทํา งานแบบรัฐบาลดิจิทัล

ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ กิจกรรม : อบรมพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และอบรมพัฒนาการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล กระตุ้นภาพลักษณ์ของหน่วยงานผ่านการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และยังเป็นการพัฒนาเทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากรทั้งครู-นักเรียน เพื่อพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และอบรมพัฒนาการผลิตสื่อสร้างสรรค์

โดยมีวิทยากร ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ บรรยายถึงนโยบายของ สพฐ. และจุดเน้น สพฐ.ประจำปี 2567 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ บรรยาย “แนวทางการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร” นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล บรรยายหัวช้อ “เทคนิคการทำอินโฟร์กราฟิก” ด้วยโปรแกรม CANVA นายชาตรี ทวีนาท ผอ.กลุ่มอำนวยการ/ กลุ่ม DLICT สพม.ชัยภูมิ (ผู้สื่อข่าว นสพ.เดลินิวส์และทีวี) ให้ความรู้ “เทคนิคการถ่ายภาพ การเขียนข่าว การตัดต่อวีดีโอ เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร” และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร” โดย นายพงศธร ซุยสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่ม DLICT กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 1 คน นักเรียน 2 คน รวมผู้เข้าอบรมโรงเรียนละ 3 คน และบุคลากรทุกกลุ่มงานใน สพม.ชัยภูมิ กลุ่มละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 121 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง