พช. เดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางการเงิน กบข. ปรับแผนการลุงทุนสอดคล้องเป้าหมาย สู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่สมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting โดยมี นางวิภาวี นิยมสมิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวพรรณสุดา สุขวิสิฏฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกลุ่มเป้าหมายได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน กบข. ทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 76 ราย และ สมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ที่สนใจทั่วประเทศ เข้าร่วม ฯ ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจและบทบาทในการบริหารและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรับผิดชอบงานด้าน การเกษียณอายุ บำเหน็จบำนาญ สิทธิทดแทน ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่สมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินและการวางแผนการลงทุน และให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการตั้งเป้าหมายทางการเงิน วินัยด้านการออม การจัดสรรเงินออมตามเป้าหมายที่ต่างกัน และเลือกสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางการเงินในวัยเกษียณอายุของข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนอย่างมีคุณภาพ และขอขอบคุณท่านวิทยากรและคณะเจ้าหน้าที่ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่ได้มาเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุน พร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆ ให้กับสมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข.” และ หัวข้อ “เตรียมตัวพร้อมเกษียณรับเงินคืนทันใจ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินให้กับสมาชิก กบข. ช่วยสร้างวินัยการออม ตลอดจนวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุราชการอย่างมีคุณภาพ และเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก กบข. ที่มีเป้าหมายที่หลากหลายไปสู่เป้าหมายในวัยเกษียณอายุราชการอย่างมีคุณภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นางสาวพรรณสุดา สุขวิสิฏฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในการบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ นอกจากนี้ ในช่วงท้ายยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : นายกิตติศักดิ์ พูลนุช ทีมประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง