ปทุมธานีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา

จังหวัดปทุมธานี เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลหนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองเสือ นางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรเข้าร่วมงาน

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการ และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ออกให้บริการทางด้านการเกษตร ได้แก่ การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช ให้บริการด้านโรค แมลงศัตรูพืช การใช้สารเคมีทาง การเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม การผลิตพืชที่มีมาตรฐาน GAP /อินทรีย์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก สมุนไพรและการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ รับบริการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ การควบคุมโรค เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองเสือ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเกษตรกรเข้ารับบริการ ประมาณ 150 คน

นางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ ไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มาเป็นเวลา 20 ปี เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในอาชีพ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ความรู้ด้านการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ

Related posts