สภากาแฟชลบุรี ถกปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการและยั่งยืน

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและติดตามภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน และติดตามภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสุรไกร นวลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สภากาแฟ ชลบุรี คือการประชุมนอกรอบในตอนเช้าเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนในพื้นที่ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดแต่ละกระทรวงภายในจังหวัดชลบุรีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง