สภาการศึกษา ตั้ง 3 ดัชนีชี้วัดขับเคลื่อนการศึกษาชาติหลังโควิดแพร่ระบาดเกิดภาวะถดถอย

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก ว่า สถานการณ์ โควิด-19 ส่งผล ให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนนรู้ สัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาที่มีอันดับลดลง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทำรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษา ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับพื้นที่ เน้นการพัฒนาผลการประเมินใน 3 ดัชนีหลัก

ประกอบด้วย 1.ผลการทดสอบ PISA 2.ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย World Com petitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือสถาบัน IMD สวิตเซอร์แลนด์ และ 3.ผลการจัดอันดับโดย World Economic Forum (WEF) ทั้งนี้ สกศ.เตรียมขับเคลื่อนการสร้างแผนการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อให้การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่มีความยืดหยุ่นและปรับให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง