ตากผนึกเครือข่ายท่องเที่ยวเร่งผลักดันภาคท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจเฟื่องฟู

ตาก-หน่วยงานภาครัฐผนึกเครือข่ายท่องเที่ยวเดินหน้าใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเร่งเครื่องเดินหน้าเศรษฐกิจ สอดรับกับนโยบายรัฐบาลผ่านนโยบายเศรษฐกิจใหม่หรือ BCG Model ที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดแทรกแนวคิด BCG ในทุกมิติ

นายสวนิต สุริยกุล ณ. อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ,นส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานตาก ,นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก-ได้ร่วมบูรณาการผนึกกำลังพันธมิตรเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดตาก นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก-นางฐิติพร กาสมสัน ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดตาก – และนายพนา แก้วพรมเจริญ ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก ร่วมแถลงทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประจำปี 2566 ณ. ร้านอาหารช่อม่วง อ.แม่สอด จ.ตาก

นายสวนิต สุริยกุล ณ. อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า กิจกรรมแถลงทิศทางการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะได้มาร่วมกันนำเสนอพร้อมให้ข้อมูลการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน จากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดโควิด ทำให้ภาคส่วนต่าง ๆ ชะงักงัน และเพื่อเป็นการพลิฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาขับเคลื่อนไปข้างหน้าอีกครั้ง จึงเห็นว่าภาคส่วนการท่องเที่ยวหลักได้มาร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน และร่วมกันทำให้จังหวัดตากของเรากลับมาเดินหน้าอย่างมั่นคงอีกครั้ง

โดยทางจังหวัดมีแนวทางการดำเนินการท่องเที่ยวที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลผ่านนโยบายเศรษฐกิจใหม่หรือ BCG Model ที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดแทรกแนวคิด BCG ในทุกมิติเพื่อให้เกิดการพัฒนาและกระจายรายได้อย่างยั่งยืน อาทิ การส่งเสริมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดตาก สินค้า GI การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเลือกใช้วัตถุดิบและทรัพยากรในพื้นที่เป็นหลัก การท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโคกหนองนาโมเดล นอกจากนี้ ในมิติการท่องเที่ยวเชิง Responsible Tourism ที่จะได้นำเสนอการส่งมอบคุณค่าจากการท่องเที่ยวคืนสู่พื้นที่ ผ่านกิจกรรม CSR ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การท่องเที่ยวมีส่วนช่วยเหลือและคืนคุณค่าสู่พื้นที่ ท้ายสุดขอฝากสื่อจังหวัดตากร่วมด้วยช่วยกันนำเสนอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เชิญนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพให้เดินทางเข้ามายังจังหวัด เพื่อช่วยกระจายรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

นายสมชาย ไตรทิพชาติกุล นายอำเภอแม่สอด ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการท่องเที่ยวในพื้นที่แม่สอดและเขตเศรษฐกิจพิเศษตากไว้ว่า ควรนำจุดแข็งของพื้นที่มาพัฒนาร่วมกับพฤติกรรมความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อย่างการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว man-made ใหม่ ๆ การเปิดพื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ การเดินทางข้ามแดนที่สะดวก จะเป็นจุดเสริมข้อได้เปรียบทางการท่องเที่ยวของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากให้น่าสนใจมากขึ้น

นายประะเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก นำเสนอการท่องเที่ยวที่สอกแทรก Happy Model เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กลุ่มศักยภาพที่พร้อมมองหาการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ร่วมกับโอกาสในการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะช่วงเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวต่อไป

นางฐิติพร กาสมสัน ประธานสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก อีกหนึ่งภาคีการท่องเที่ยวหลักที่เป็นกำลังหลักเสริมทัพกิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านผู้ประกอบการท่องเที่ยว ด้วยทิศทางส่งเสริมการนำผู้ประกอบการร่วมงานส่งเสริมการขายที่มีศักยภาพ การจัดงานอีเว้นที่สอดรับกับจุดแข็งของพื้นที่อย่างงานกีฬากลางแจ้ง งานวิ่งมาราธอนสามอำเภอชายแดน รวมไปถึงการมุ่งเน้นการส่งเสริมการทำการตลาดออนไลน์เพื่อเพื่องช่องทางและโอกาสในการขายมากขึ้น

นายพนา แก้วพรมเจริญ ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก มุ่งส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายอาทิ มทร.ล้านนาตาก วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก และกรมการท่องเที่ยว ให้สามารถดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเองได้และให้ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วย

นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.ททท.สำนักงานตาก กล่าวถึงภาระกิจหลักในมิติด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ ททท. จะดำเนินการในปี 2566 เพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1.ส่งเสิมการท่องเที่ยวเมืองรองตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ ในโครงการ “ตากเที่ยวได้ให้ด้วย” ด้วยแนวคิด สุขง่าย ไ จากการให้ ที่มุ่งนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมกับกิจกรรม csr ไปยังนักท่องเที่ยวให้ได้ร่วมส่งมอบคุณค่าจากการท่องเที่ยวคื่นสู่ท้องถิ่น 2.กระตุ้นความถี่การเดินทางเข้าพื้นที่ในโครงการ “Gud2Go2TAK” Experience the TAKperience ที่จะชักชวนนักท่องเที่ยววัยทำงานให้เดินทางเข้าท่องเที่ยวจังหวัดตากผ่านกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ตอบโจทย์ความต้องการแสวงหาธรรมชาติในกิจกรรมตามควรสนใจ เช่น วิ่งเทรล ตากไตรกีฬา แคมป์ปิ้ง เดินป่า เป็นต้น และ 3. ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดาเและช่วงกรีนซีซั่นเพื่อกระจายช่วยเวลาในการท่องเที่ยว ในโครงการ “ตากวันธรรมดา เที่ยวได้ไม่ธรรมดา” โดยร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมนำเสนอสิทธิพิเศษของการเดินทางท่องเที่ยววันธรรมร่วมกับแนวคิด Happy Model

รายงานข่าวแจ้งว่า น.ส. ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการ ททท.สำนักงานตาก ได้กล่าวสรุปถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของ ททท.ตาก ว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะ จ.ตาก มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ยอดนิยมหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่เดินทางมาแบบครอบครัว กลุ่มเพื่อนๆ โดยมาจากเพจรีวิวต่างๆ และมาแบบหมู่คณะ มาเที่ยวชม ในพื้นที่ อ.เมืองตาก – อ.แม่สอด- ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เช่นดอยหลวง,น้ำตกปิตุ๊โกร(น้ำตกหัวใจ),ดอยห้วยทู่ รวมทั้งการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อนมัสการพระบรมธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และการมาสัมผัสชีวิตวิถีชีวิต ชนเผ่า ชุมชนชาวเผ่าต่างๆของจังหวัดตาก

โดย ททท.ตาก ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อมวลชน และสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และในช่วงนี้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจ ไปแล้ว ร้อยละ 98 และคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพของจังหวัดตากที่ดีอยู่แล้ว ด้านความพร้อมในการรองรับ ณ.ตรงนี้ จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่ อย่างปกติ โดย ททท.ตาก ได้เน้นย้ำ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จ.ตาก ให้ปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขภาพ อนามัย AMAZING THAILAND SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19.

ติดต่อโฆษณาได้ที่ หมายเลข 0849822409