พุทธศาสนิกชนเบตงทำบุญตักบาตรเนื่องวันมาฆบูชา

ยะลา-พุทธศาสนิกชนในอำเภอเบตงร่วมกิจกรรมในวันมาฆบูชา สืบสานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา และกิจกรรมสวดมนต์ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม ถวายอาหาร/ผลไม้ ณ ศาลาการเปรียญ ที้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงอนุรักษ์ ประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศลรักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวง สืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่กับชาติไทยสืบไป


ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวัดและสถานที่จัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข มาตรการป้องกันของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด

สำหรับวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ตรงกับวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ซึ่งวันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ ส่วนมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งวันมาฆบูชานี้ เป็นวันที่พระภิกษุ 1250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย องค์ 4 และในวันนี้ พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเราถือกันว่า เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

Related posts