อบจ.ชัยภูมินำคณะดูงาน”ออร์กานิค เวย์” ร่วมบูรณาการเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็ง

ชัยภูมิ-อบจ.ชัยภูมินำคณะดูงาน ออร์กานิค เวย์ ร่วมบูรณาการเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็ง ณ สำนักงานบริษัท ออร์กานิค เวย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ

นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายกอบชัย บุญอรณะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าศึกษาการดำเนินงานและกิจการ บริษัท ออร์กานิค เวย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัทอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ร่วมบูรณาการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงโทษพิษภัยของสารเคมีทางการเกษตร และแนวทางการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

และเพื่อให้เกษตรกรผู้ที่สนใจทราบถึงวิธีการ กระบวนการผลิตตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์และการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ ผลักดันชัยภูมิ เป็นเมืองเกษตรอุตสาหกรรม และแหล่งวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ณ สำนักงานบริษัท ออร์กานิค เวย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง