หลักเกณฑ์ใหม่!ป้ายทะเบียนรถใส่ตัวอักษร-ชื่อที่ต้องการได้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ หลักเกณฑ์ป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษ ใส่ตัวอักษร-ชื่อที่ต้องการได้

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน พ.ศ.2565 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในประกาศตอนหนึ่ง ระบุ ถึงการกำหนดตัวอักษรประจำหมวด ว่า การกำหนดตัวอักษรประจำหมวดของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนที่มีตัวอักษรประจำหมวดมากกว่า 2 ตัว หรือมีตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยเปิดให้ประชาชนเสนอตัวอักษร คำหรือข้อความที่จะใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษหรือจะเสนอโดยสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็ได้ ซึ่งจะต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ อาทิ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ไม่ขัดความเชื่อศาสนา ไม่ละเมิดผู้อื่นเป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง