“ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ทปษ.รมว.ทส.” ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการควบคุมประชากรลิงแสม บ้านแหลม

“ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ทปษ.รมว.ทส.” ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการควบคุมประชากรลิงแสม ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม เพชรบุรี

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน    โครงการควบคุมประชากรลิงแสม พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์ป่า รวมไปถึงการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ป่า และแผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

สืบเนื่องจากบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการรบกวนจากประชากรลิงแสม  มีจำนวนประชากรลิง ในพื้นที่แต่ละอำเภอไม่ต่ำกว่า 1,000-1,500 ตัว โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองมีจำนวนประชากรประมาณ 3,000 ตัว ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และเริ่มกระจายตัวออกนอกพื้นที่อาศัยเดิม สร้างความเดือดร้อน รบกวนประชาชนในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนธุรกิจการท่องเที่ยว ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมประชากรลิงโดยวิธีการทำหมัน ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและสมดุลกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งมีการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ โดยการสุ่มตรวจโรคเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

 

การควบคุมประชากรลิงแสมบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการดักจับลิงแสม จำนวน 600 ตัว พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนลิงที่ทำหมัน โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้เริ่มปฏิบัติงานดำเนินการทำหมันพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเลือด ลิงแสมแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และจะดำเนินการตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จนแล้วเสร็จโครงการ

การดำเนินการตามโครงการในครั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้รับความเห็นชอบในการอนุมัติโครงการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเมืองน่าอยู่ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม วงเงินงบประมาณ 1,127,200 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยสัตวแพทย์      จากกลุ่มการจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สัตวแพทย์จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย และสัตวแพทย์จาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ซึ่งทั้งหมดจะได้ร่วมมือ ในการดำเนินการทำหมันลิงแสม พร้อมทั้งดำเนินการสักหมายเลขประจำตัวให้กับลิงแสมที่จับทำหมัน โดยลิงเพศผู้จะสัก ที่บริเวณต้นแขนด้านใน ที่แขนซ้าย และลิงเพศเมียจะสักที่แขนขวา พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค ต่อไป///

 

Channel News Thailand “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก” รายงาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง