ชลบุรี ป.ป.ท.เขต 2 เปิดโครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เชิงรุกเฝ้าระวังการทุจริต

ชลบุรี-สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ท.)ในภาครัฐเขต 2 เปิดโครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พ.อ.อ.ไชยพัฒน์ วังศิลาบัตร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 2 กล่าวรายงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานที่ห้องประชุมแสนสุข 1-2 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

การจัดโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินงานเชิงรุก โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลต้นแบบ เพื่อป้องกัน สอดส่อง และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ตลอดจนติดตาม ดูแลผลประโยชน์ของชาติ หรือของชุมชนที่ประชาชนจะพึงได้รับ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การทุจริต ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สำนักงาน ปปท. เขต 2 จึงได้จัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมต้นแบบในการป้องกัน เฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตภาครัฐแบบมีส่วนร่วม พัฒนากลไกในการทำงาน โดยบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมกับสำนักงาน ป.ป.ท. ในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และการปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมความสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มี การบันทึกความร่วมมือเครือข่าย การบรรยาย การเสวนา และการแบ่งกลุ่มเสนอแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี เครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชลบุรี เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรีคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง