68 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. เดินหน้าสร้างบัณฑิตคุณภาพ

68 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพ ความเป็นวิชาการ วิชาชีพ สร้างบัณฑิตคุณภาพ เพื่อรับใช้สังคม ส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียม คู่ขนานสานงานระดับภูมิภาคอาเซียน

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 68 ปี ของคณะ วันที่ 25 มกราคม 2565 ได้ปรับรูปแบบการจัดงานผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรศ.เกศินี วิฑูตชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวเปิดงาน และมีการเสนอผลงานทางวิชาการ รวมไปถึงสัมมนาทางวิชาการเรื่องทางเลือกและทางรอด การปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ มีวิทยากรทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ใน6 ห้องย่อย ซึ่งต่างสะท้อนถึงปัญหา Disruption แต่เห็นตรงกันว่าประเทศไทยจะรอดแน่เพราะปรับตัวได้ดี และมีชุมชนที่เกื้อกูลกัน

นอกจากนี้ยังร่วมทำงานกับ 11 องค์กรเครือข่าย อาทิ สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมจัดงาน SWTU REUNION ในช่วงเย็น 18.00 – 21.00 น.ที่ลานกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ท่าพระจันทร์กับลำปาง

ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในรอบปี2564 ที่ผ่านมา ได้พบกับความท้าทาย ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ทำให้ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคนิวนอมอล ทั้งเรื่องการเรียนและการสอน แต่คณะก็ยังขับเคลื่อนภารกิจ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คู่ขนานไปกับการสร้างผลงานด้านการศึกษาวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ขณะที่ก้าวต่อไปของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ระพีพรรณ ระบุจะไม่หยุดยั้ง ทั้งพัฒนาคุณภาพ ความเป็นวิชาการวิชาชีพ และความเป็นนานาชาติ รวมไปถึงพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่ตลาดวิชา มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตคุณภาพ เพื่อรับใช้สังคม ท่ามกลางสถานการณ์สังคมที่มีความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ผู้คนขาดโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน ให้ทุกกลุ่มมีโอกาสพัฒนาตัวเอง เพื่อให้อยู่รอดในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์ เสนานุช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า ตลอดปี 2564 ได้มีความร่วมมือระหว่างประเทศที่นำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านสังคมสงเคราะห์ในภูมิภาค อาทิ การจัดทำแผนขับเคลื่อนงานภูมิภาคอาเซียน ในเวทีประชุมภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน ครั้งที่ 10 และจะมีการจัดกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์โลกในเดือนมีนาคม 2565

นอกจากนี้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังมีหลักสูตรการเรียนการสอน มีรางวัลการันตี ที่กระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล ประจำปี 2564 ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด บุคลากรของคณะ

สำหรับผู้สนใจติดตามผลงานของ นักศึกษาและคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่ www.socadmin.tu.ac.th และ https://youtu.be/rxOCWzsfoK8

ข่าวที่เกี่ยวข้อง