‘กานต์กนิษฐ์’ที่ปรึกษารมว.วัฒนธรรมแถลงจัดงาน ‘EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024’

“กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน แถลงข่าวงาน “EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024” ภายใต้ชื่องาน “EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024” จากคำกล่าวรายงาน ของคณะผู้จัดงานจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียได้มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้งานด้านวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยเราสามารถผสมผสานเข้ากับด้านเทคนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย ที่มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งความพิเศษ เนื่องไนไอกาสที่ประเพณี”สงกรานต์ในประเทศไทย ได้รับ การประกาศขึ้นทะเบียนในรายการ ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ดังนั้นจึงมี การจัดงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล2024 รูปแบบผสมผสานขึ้น ในการจัดงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024 ครั้งนี้ ดิฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของคณะผู้จัดที่จะนำเสนอความรู้ คามสำคัญด้านวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องด้านวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เพื่อนำกลับไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ และบอกต่อแก่ชนรุ่นหลัง จึงขอเชิญชวนทุกคน รวมถึงเยาวชนมาร่วมสนุกในประเพณีสงกรานต์ พร้อมทั้งศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและประเพณีสงกรานต์ แบบร่วมสมัย ทีสามารถบูรณาการความสุข ความสนุก ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อที่จะได้ ร่วมกันสีบสานอนุรักษ์ประเพณีต่อไปกับคนทุกยุคทุกสมัย ในงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024

ข่าวที่เกี่ยวข้อง