เห็นผลชัดเจน ไฟป่า รอบเขตอุทยานฯ เป็นศูนย์ คืนอากาศและฟ้าใสให้บ่อเกลือ

 น่าน – พลังชาวบ้าน 19 หมู่บ้าน อำเภอบ่อเกลือ รอบเขตอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ผนึกกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานฯ  ป้องกันไฟป่า 153,982 ไร่ ได้ผลสำเร็จ

นายพินิจ คงประพันธ์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนน่าน   เปิดเผยว่า   หลังมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)   โดยนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน  ร่วมงดเผาโดยเด็ดขาดทุกพื้นที่ ทุกกรณีเป็นระยะเวลา 47 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2567  ประกอบกับ  ชาวบ้าน 19 หมู่บ้าน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน รอบเขตอุทยานแห่งชาติขุนน่าน  ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่าตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด  ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ รักษาป่าต้นน้ำลำธาร จนไม่พบการเกิดไฟป่า   ส่งให้สภาพอากาศโดยรวมของอำเภอบ่อเกลืออยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น  มองเห็นท้องฟ้าแจ่มใส ไร้หมอกควัน

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนน่าน   กล่าวต่อว่า ผืนป่าอุทยานแห่งชาติขุนน่าน 153,982 ไร่ ในท้องที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีอาณา เขตด้านตะวันออกติดกับ สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นเขาสูงชัน ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 600 – 2,026 เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา แต่พื้นที่บางส่วนบริเวณชายแดน เป็นทุ่งหญ้า ป่าหญ้าคา เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า อุทยานแห่งชาติขุนน่านได้จัดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวน ตามระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) ซึ่งการออกปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ใช้ระยะเวลา 5-7 วัน และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

ที่สำคัญที่สุดคือ อุทยานแห่งชาติขุนน่านได้ปฏิบัติงานในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และส่วนราชการอื่น ฝ่ายปกครอง ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ราษฎรในพื้นที่ รอบเขตอุทยานฯ 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยโทน,ห้วยหมี,สะปัน  ตำบลดงพญา   และบ้านหนองน่าน,ห้วยโป่ง,บ่อหลวง,ผาคับ ,นาคอก,นาขาม,นาเปรื่อง,ผักเฮือก,นาขวาง,ดงผาปูน,นาบง  ของตำบลบ่อเกลือใต้ และ  บ้านนากอก ,ห่างทางหลวง ,ผาสุก ,สบมาง ,ห้วยล้อม  ตำบลภูฟ้า   ร่วมกันกำหนดมาตรการคุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ ร่วมมือกันป้องกันไฟป่าตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาป่าต้นน้ำลำธาร รักษาอากาศบริสุทธิ์เพื่อลมหายใจของทุกคน  และเพื่อไม่ให้หมอกควันไฟป่า ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อย่างเช่น บ้านสะปัน บ้านห้วยโทน บ้านห้วยหมี    ซึ่งจนถึงวันนี้ ความพยายามของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนถึงนายพันศักดิ์ ใจมงคล เจ้าหน้าที่อุทยานฯขุนน่าน ที่ได้เสียชีวิตขณะออกลาดตระเวนป้องกันผืนป่า ป้องกันไฟป่า  ไม่สูญเปล่า จากการรวบรวมข้อมูล ยังไม่ปรากฏเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ และยังพบความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า สัตว์ปีก และแมลงกลับคืนมา  โดยทุกภาคส่วนยังคงผนึกกำลังความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะพิทักษ์พื้นป่าแห่งนี้ไว้ต่อไป

ระรินธร  เพ็ชรเจริญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง