มหกรรม พลังคน พชอ.จังหวัดปทุมธานี มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ยกระดับกลไกปฐมภูมิท้องถิ่น

ปทุมธานี-รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ และแนวทางการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามโครงการมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ยกระดับกลไกปฐมภูมิท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวสมทรง พุ่มประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ และแนวทางการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามโครงการมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือนางจารุณี จันทร์เพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุขและนายปรีดา ตั้งจิตเมธี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมทั่วไป) โรงพยาบาลปทุมธานี

อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิระดับอำเภอ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมถึงหน่วยบริการสาธารณสุขที่ถ่ายโอนภารกิจไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และภาคเอกชนที่ร่วมจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่นคลินิกชุมชนอบอุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน140 คน ณ ห้องประชุม เอเวอร์กรีน โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดระบบสุขภาพอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและคณะทำงานทุกอำเภอ ตลอดจนภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ในการร่วมดำเนินการตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดและนอกสังกัด กองสาธารณสุข อบจ.ปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม

มีการนำเสนอผลงานเด่นในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และการจัดบูธนิทรรศการ เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอที่เข้มแข็ง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การลดอุบัติเหตุทางถนน การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องการโรคติดต่อ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และเกษตรกรปลอดโรค ที่สามารถดูแลประชาชนแบบบูรณาการ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ผลการประกวดระบบสุขภาพอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศได้แก่อำเภอลำลูกกา รองชนะเลิศอันดับ1อำเภอหนองเสือที่ รองชนะเลิศอันดับ2 อำเภอลาดหลุมแก้ว

Related posts