สภากาแฟชลบุรี ถกปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการและยั่งยืน

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 12 กันยายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและติดตามภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน และติดตามภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายวินัย เลิศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี นายชัยชนะ เลาหศิริปัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ,นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา , นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดแต่ละกระทรวงภายในจังหวัดชลบุรีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และหอการค้าจังหวัดชลบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สภากาแฟ ชลบุรี คือการประชุมนอกรอบในตอนเช้าเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนในพื้นที่ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน

Related posts