สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย TTIA และ สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย TPFA ได้รับรางวัล “สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ”

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA Thai Tuna Industry Association) และสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย (TPFA Thai Pet food Trade Association)
ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมประจำปี 2566 (Trade Association Prestige Award 2023) จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับพัฒนาสมาคมการค้าและผู้บริหารให้ดีเด่น ด้วยหลักเกณฑ์ Balanced Scorecard 4 มิติ
ได้แก่ มิติที่ 1 ผลสำเร็จตามพันธกิจ, มิติที่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการ, มิติที่ 3 คุณภาพการให้บริการ, และมิติที่ 4 การบริหารองค์กร โดยพิธีรับมอบรางวัลจัดขึ้นในช่วงค่ำของงานสัมมนาใหญ่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ภายใต้ Theme งาน Connect Sustainable Competitive ณ ห้อง Ballroom 1-3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2566

ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคม TTIA และนายกสมาคม TPFA กล่าวด้วยความยินดีว่า ” ในปีนี้ ทั้งสองสมาคมได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ครบทั้ง 4 มิติ มีความภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความสำเร็จ จากความร่วมมือของคณะกรรมการบริหาร สมาชิก และพนักงานสมาคม ซึ่งต่างมีเป้าหมายการทำงานเดียวกันคือ อุตสาหกรรมเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านนโยบายหลัก ด้านความปลอดภัยอาหาร การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และจริยธรรมด้านแรงงาน

หลังจากนี้ ทั้ง 2 สมาคมฯ ยังคงมุ่งมั่นรักษาคุณภาพไปพร้อมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อผลักดันนโยบายและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ตลอดจนห่วงโซ่การผลิต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ” และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “คณะกรรมการบริหารสมาคม มีนโยบายและสนับสนุนให้สมาคมเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยที่ผ่านมาได้รับคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาที่เข้ามาตรวจประเมิน ซึ่งสมาคมได้นำมาทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

ในค่ำคืนนี้ มีกรรมการสมาคมให้เกียรติเป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล ได้แก่

 คุณนรินทร์ นิรุตตินานนท์ อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล “สมาคมการค้ายอดเยี่ยม กลุ่มที่ 2 (จัดตั้ง 6-15 ปี)” โดย TTIA จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

คุณวรวีร์ เอ่งฉ้วน เลขาธิการ สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย (TPFA) เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล “สมาคมการค้ายอดเยี่ยม กลุ่มที่ 1 (จัดตั้ง 1 -5 ปี)” โดย TPFA จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

ดร.ชนินทร์ได้พูดถึง พันธกิจสำคัญ 3 เรื่อง ที่สมาคมเร่งผลักดันในขณะนี้ ประเด็นแรกคือ ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นโอกาสในการเจรจาขอลดภาษีสินค้าทูน่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดยุโรป ประเด็นที่สองคือ การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั่วโลกให้ความสำคัญ และเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้วย   โดยปัจจุบัน สมาชิกทั้งสองสมาคม นำหลักการ BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือ เศรษฐกิจ ชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ มีการนำส่วนสูญเสียจากการผลิต (Food loss food waste) มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม และประเด็นที่สามคือ การสร้างความเข้าใจด้านจริยธรรมการสรรหาแรงงาน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย ประเทศต้นทาง และหลักการสากล หรือ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

สำหรับทิศทางของอุตสาหกรรมในช่วงต่อไปอีก 5 ปีข้างหน้า ดร.ชนินทร์ มองว่า ประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพสูงมากในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทูน่า และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงให้อยู่แนวหน้าของโลกต่อไปได้ กล่าวคือ “อุตสาหกรรมมีองค์ความรู้ที่ถูกสั่งสมมานาน ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีไม่แพ้ใคร มีการปรับตัวและพัฒนาตลอดเวลา คุณภาพสินค้าได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก” ส่วนในบทบาทสมาคม ดร.ชนินทร์ กล่าวว่า “สมาคมได้ทำงานร่วมกับภาครัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา เชิงนโยบาย กฎระเบียบ การเจรจาปลดล็อคมาตรการทางภาษีและที่มิใช่ภาษีต่างๆ”

ในท้ายนี้ ดร ชนินทร์ ได้กล่าวขอบคุณ กระทรวงพาณิชย์ และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาองค์กรสมาคมการค้า ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ตลอดจนองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนสมาคมการค้าต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์นี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง